เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจีน จากเทพฟ้าดิน

เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจีน ได้มาจากการเคารพต่อธรรมชาติ และความกตัญญูต่อบรรพบุรุษชาวจีน จึงมีที่มาและประเภทต่างๆ ในบทความ “เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผีของจีน” (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนมกราคม 2561) ผู้เขียนคือ อ.ถาวร สิกขโกศล จำแนกประเภท ประเภทของเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจีน ดังนี้   เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจีน และเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจีน เทพแห่งธรรมชาติและเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต มนุษย์มีความเคารพและเกรงกลัวธรรมชาติ เชื่อกันว่ามีเทพเจ้าคอยควบคุมดูแล เช่น ท้องฟ้า ดิน ดวงจันทร์ ดวงดาว ลม ฝน แม่น้ำ และภูเขา มีพิธีถวายเครื่องบูชามาตั้งแต่สมัยโบราณ มีเรื่องราวปรากฏในหนังสือสมัยชุนชิว (ก่อนคริสตศักราช 227-67) และจ้านกั๋ว (คริสตศักราช 67-322) เช่น หลี่จี๋ (อธิบายประเพณี) กัวหยู (บทกลอนจากภูมิภาคต่างๆ) Zuo Zhuan Chronicles เทพเจ้ายุคแรกอีกประเภทหนึ่งคือ เทพเจ้าในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ เครื่องบูชา 5 ประเภทตามประเพณีของราชวงศ์โจว ได้แก่ เทพเจ้าแห่งประตูบ้าน […]